Megvalósítás

A RaABa projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül valósul meg Ausztria és Magyarország területén.
Célunk egy működő, aktív szereplőkből álló építőipari újrahasználati hálózat kialakítása Bécs (Ausztria) és Sopron (Magyarország) központokkal valamint az ehhez szükséges keretfeltételek meghatározása.
A projekt tevékenységei 7 munkacsomagra (MCS) oszlanak, amelyeknek megvalósításában a RaABa projektpartnerek aktívan részt vesznek. Kiemelt szerepet kap többek között a projekt határon átnyúló jellege, a tartalmi elemek, koncepciók és eredmények közösen kerülnek kidolgozásra.

1. munkacsomag - Építőipari elemek újrahasználatát célzó hálózat keretfeltételeinek vizsgálata

A határon átnyúló keretfeltételek közösen kerülnek meghatározásra. A nemzeti eltérésekről országspecifikus kiegészítés készül:

 • Műszaki: annak tisztázása, hogy műszaki (pl. működőképesség, tartósság) valamint ökológiai (pl. károsanyag tartalom) szempontból mely elemek alkalmasak az építőipari újrahasználatra, figyelembe véve az érvényes műszaki elvárásokat is.
 • Logisztikai: gyűjtő- és szállítórendszer koncepciójának kialakítása az újrahasználatra való költséghatékony előkészítés érdekében. Értékesítési folyamat és az előkészítendő elemek tárolására alkalmas tér kialakítása.
 • Gazdasági: A bontott építési elemek ára az új termékek árával kerül összehasonlításra. A bontási és előkészítési költségekkel növelt árnak is versenyképesnek kell maradnia.
 • Jogi: A hálózat kialakításakor a jogszabályi környezet figyelembe vétele elengedhetetlen. A munkacsomag feladata a vonatkozó európai és nemzeti jogszabályok feltárása, a jogharmonizáció biztosítása.

2. munkacsomag - Lehetséges közreműködők azonosítása, tájékoztatása és motiválása

Az említett műszaki, gazdasági, logisztikai és jogi akadályok azonosítása érdekében szoros együttműködés kialakítását tervezzük az üzleti- és közszféra érintett érdekcsoportjaival. A releváns érdekcsoportok kiválasztásakor a nemzeti különbségek figyelembe veendők:

 • Hulladékgyűjtők és –kezelők
 • Iparkamarák
 • Építési és bontási vállalkozók
 • Építtetők (privát / közintézményi)
 • Magánemberek
 • Közigazgatás
 • Ipari üzemek

Az Ausztriában és Magyarországon tervezett regionális építőelem hálózat kialakításának támogatására kezdeményezni fogjuk a kapcsolatfelvételt Európa más országaiban eredményesen működő építőelem hálózatokkal (elsősorban Németország, Svájc, Hollandia). A tudástranszfer a szakértők meghívásával, projektrendezvények keretében történik majd. A már működő hálózatok példáját alapul véve tervezzük az osztrák és magyar honosítást, az érintett érdekcsoportok azonosítását és bevonását.

3. munkacsomag - Építőelem hálózatok előkészítő tervezése tesztbontásokkal Ausztriában és Magyarországon

Az építőelem hálózat kialakításához meghatározásra kerülnek a munkafolyamat egyes lépései. Az egyes fázisokat az érintett érdekcsoportokkal is egyeztetjük, valamint bontási területeken teszteljük. A munkafolyamat az elemek sérülésmentes bontástól az előkészítésen és raktározáson át, az építőelem ismételt beépítéséig minden lépést magába foglal. Egyes, a 2. MCS keretében azonosított üzleti és építési partnerekkel együttműködve 6-10 helyszín bontásánál (felújításánál, részleges vagy teljes lebontásánál) végzünk terepkísérleteket, valamint dokumentáljuk és értékeljük azokat. Ennek során a munkafolyamat egyes lépéseinek (a bontástól az újbóli beépítésig) gyakorlati alkalmazhatóságát ellenőrizzük és értékeljük. Az értékeléshez szükséges, de az építési területről közvetlenül be nem gyűjthető adatokat és ismereteket szakértői interjúkkal és/vagy szakirodalmi kutatással pótoljuk.

4. munkacsomag - Az építőelem hálózat felépítése Ausztriában és Magyarországon

A hálózat működését a tesztüzemi fázis alapján (3. MCS) általános gyakorlattá tesszük azzal a céllal, hogy az Ausztria és Magyarország kiválasztott régióiban (Bécs és Sopron) megalapított hálózat mintaprojektként működhessen. Az építőelem hálózat maga olyan piaci szereplők adatbázisából áll, akik az építési elemek újrahasználatában aktívak vagy aktívvá szeretnének válni. Egy internet alapú felületet létrehozásával lehetővé válik a szereplők közötti, az építőelemek bontását, javítását, raktározását és végül újbóli beépítését szolgáló információcsere. Vagyis a piaci szereplők adatbázisának tagjai a tényleges bontás előtt lehetőséget kapnak arra, hogy az építtető által meghatározott elemeket önállóan kiépítsék, melyet azután további lépések során előkészítenek az újrahasználatra.

5. munkacsomag - Hálózaton belüli kommunikáció

Az eredmények német és magyar nyelven kerülnek publikálásra. A gyakorlati útmutató egy kézikönyvet foglal magába, mely leírja az elemek sérülésmentes bontásának módját és a másodlagos termékként való beépítés előkészítésének lépéseit. A kézikönyv mellett egyrészt az építőipari munkásoknak (pl. sérülésmentes bontás módja), másrészt az előkészítést végző kisiparosoknak szóló oktatási koncepciót alakítunk ki. Az építőelem hálózat felépítésének lépéseként építőelem katalógust állítunk össze, mely az újrahasználatra potenciálisan alkalmas elemeket, valamint az újrahasználathoz szükséges kezelési útmutatót tartalmazza. Az építőelem katalógus, az oktatási koncepció és a gyakorlati útmutató megvitatása és kidolgozása szervezett workshopok keretében történik. Az osztrák és magyar partnerek rendszeres (6-8 hetenként megtartott) koordinációs ülések keretében találkoznak a mindkét országban működő építőelem hálózat koncepciójának kialakítása és gyakorlati megvalósítása érdekében.

6. munkacsomag - Nyilvánosság

A nyilvánossági intézkedések célközönségét a 2. MCS-ban azonosított piaci szereplők alkotják. A tájékoztatási feladatot az aktuális eredményekkel és információkkal folyamatosan frissítendő projekthonlap látja el. A partnerek megállapodás alapján, felváltva felelnek a honlap tartalmának karbantartásáért. Hírlevelek kiadása útján tájékoztatjuk a külső szereplőket a projekt állásáról és eredményeiről. A hírlevelek disztribúciója a partnerek saját kapcsolati hálóin keresztül történik. Párhuzamosan kísérletet teszünk arra, hogy a projekt egyéb regionális vagy országos médiához (online és nyomtatott) is kapcsolódhasson. Annak érdekében, hogy a projekt témája és eredményei szélesebb közönséghez is eljuthassanak, tájékoztató anyagok, mint például egy kézikönyv és nem szakmai érdeklődőknek szóló jelentés (ún. layman’s report) kerül kiadásra.

7. munkacsomag - Projektmenedzsment

A projektmenedzsment feladatokért a vezető partner felel. Ide tartoznak a projektkoordinációval és szervezéssel kapcsolatos tevékenységek, vagyis a projektirányítás és a projekthatóságok felé történő elszámolása. A projektmenedzsment magába foglalja emellett az időtervnek való megfelelés felügyeletét és az egyes mérföldkövek időben történő megvalósításának ellenőrzését. Az adminisztrációs és tartalmi egyeztetés a partnerek között zajlik. A kialakítandó projekthonlap a nyilvánosság tájékoztatásán túl egyben a projektmenedzsment eszköz és információkkal szolgál az időterv alakulásáról, az egyes mérföldkövek eléréséről, stb., hogy a partnerek folyamatosan tájékozódhassanak a projekt aktuális állásáról. Megalakításra kerül egy szakmai Irányító Bizottság, amely támogatja a projektpartnereket az építőipari hálózat felépítésében és elindításában. Az Irányító Bizottság szakértőkből és döntéshozókból áll, akik a projektet és annak eredményeit terjeszteni is tudják.